Електронен бюлетин на кампания "АКТИВНИ" - записване
 

Запишете се за да получите информация за изпълнението на проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“,  договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03.2016 г.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp